Ubezpieczenia OCP

Ubezpieczenia OCP

Ogólne warunki ubezpieczenia OCP

Ogólne warunki ubezpieczenia, tzw. OWU, są dokumentem, pozwalającym określić zakres i wysokość odszkodowania w czasie transportu ładunków. W polisie zostają określone sytuacje drogowe, w wyniku których dojdzie do wypłaty należnej kwoty ubezpieczenia. OWU zawiera również określenie wydarzeń, jakie zwalniają ubezpieczyciela od wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczyciel zobowiązany jest do ochrony przewoźnika przez jeden rok. Jego zadanie rozpoczyna się w dniu następnym od podpisania umowy. Opłacenie składki może zostać odroczone lub rozłożone na raty. Innym wariantem usługi, jest rozpoczęcie ubezpieczenia po opłaceniu składki przez przewoźnika. Brak dokonanych opłat, skutkuje unieważnieniem umowy. Nieopłacenie raty w ciągu siedmiu dni od dostarczenia wezwania, także doprowadzi do unieważnienia umowy z ubezpieczycielem.

Zakres odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego

Ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność w następujących sytuacjach:

– ładunek został dostarczony w sposób budzący sprzeciw klienta lub nie został w ogóle dostarczony uprawnionej do jego odbioru osobie,

– doszło do uszkodzenia towaru lub opóźnienia w jego dostarczeniu,

– doszło do wydarzeń drogowych z udziałem osób objętych ubezpieczeniem OCP oraz na podstawie listów przewozowych CMR

Obowiązki przewoźnika

Właściwe postępowanie przewoźnika, zgodne z artykułem 48. ustawy o Prawie przewozowym, zapewni właściwe zabezpieczenie przed skutkami wydarzeń drogowych. Najważniejsze obowiązki obejmują:

– odpowiednie przyjecie przesyłki, którą przewoźnik zobowiązuje się dostarczyć. Oznacza to, że zostały sprawdzone wszystkie dane listu przewozowego, który opatrzono dodatkowymi uwagami, dotyczącymi stanu ładunku, wagi i numerów identyfikacyjnych. Brak opisów o ewentualnych brakach, świadczy o idealnym stanie towaru,

– odmowę przyjęcia towaru, który jest uszkodzony, nieodpowiednio opakowany lub niedopuszczalny do przewiezienia z mocy prawa – na podstawie artykułu 36, ustępu 1. Ustawy o Prawie przewozowym,

– dostarczenie ładunku w umówionym czasie. Termin może zostać wydłużony, a powód opisany w liście przewozowym. Przyczyny opóźnienia mogą wystąpić z powodu niezgodności danych, umieszczonych w liście przewozowym, poddaniu się działaniom, wynikających z sytuacji szczególnych oraz konieczność przeładowania ładunku ze względów bezpieczeństwa. Sytuacje nie wynikłe z winy kierowcy, wydłużają termin dostarczenia ładunku o czas zatrzymania.

Zgłoszenie szkody

Przewoźnik ma obowiązek zawiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o zaistniałym wydarzeniu drogowym i powstałej szkodzie. Termin zgłoszenia zawiera polisa. Najczęściej jest to czas od 3 do 7 dni od chwili wydarzenia drogowego. Powiadomiona powinna zostać policja, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa, np. kradzieży lub oszustwa. Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno jak najszybciej otrzymać wszystkie dokumenty, o których mówi umowa OCP. Złożenie dokumentów, potwierdzających wysokość roszczenia. Przewoźnik powinien podjąć aktywną współpracę z ubezpieczycielem, w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia, w wyniku którego powstała szkoda.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *