Ubezpieczenia w transporcie międzynarodowym

Ubezpieczenia w transporcie międzynarodowym

Cargo, czyli ubezpieczenie ładunków, należy do zagadnień, wymagających szczególnego podejścia. Szczególnie istotne jest właściwe postępowanie ubezpieczeniowe w transporcie międzynarodowym. Problem występuje przy ustaleniu, w którym momencie zostaje przejęte ryzyko wystąpienia szkody. Ustalenie, kto ponosi odpowiedzialność za kłopoty z ładunkiem, jest sprawą kluczową. Wiąże się to z koniecznością ubezpieczenia towaru i ustaleniem, które towarzystwo ubezpieczeniowe dokona korzystnego zabezpieczenia ładunku.

Transport międzynarodowy angażuje działalność przewoźników, spedytorów, agencji celnych, firm specjalistycznych, które ponoszą odpowiedzialność za prawidłowy załadunek, rozładunek, transport i podobne czynności, związane z transportem. Odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wszystkich podmiotów, zaangażowanych w proces transportowy, ma ogromne znaczenie.

Gestia transportowa i ubezpieczeniowa

Odpowiedzialność za ładunek określa zawarta umowa miedzy nadawcą – sprzedającym towar, a odbiorcą – kupującym. Umowa jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie, w razie powstałej w czasie transportu szkody. Gestia transportowa polega na realizacji wskazań, zawartych w umowie, dotyczących organizacji transportu i zapłaty za usługę. Gestia ubezpieczeniowa określa, kto ubezpieczy towar. Jeśli strona ubezpieczająca nie została ujęta w umowie transportowej, zwykle stroną najbardziej zainteresowaną jest właściciel ładunku.

W transporcie międzynarodowym przyjęte są Reguły Incoterms, które opracowała Międzynarodowa Izba Handlowa, mieszcząca się w Paryżu.

Regulacje Incoterms

Międzynarodowe ustalenia transportowe dotyczą relacji między sprzedającym i kupującym określony towar. Dotyczą również przewoźnika i spedytora, organizujących proces transportowy. Najważniejszą kwestią, obok transportowych ustaleń, jest ubezpieczenie ładunku. Zawarte regulacje dla transportu drogowego określa się jako CIP, czyli „do oznaczonego miejsca przeznaczenia”. Sprzedający ma obowiązek, zgodnie z formułą CIP, dokonać ubezpieczenia przesyłki. Ciąży na nim zawarcie umowy i opłacenie składki ubezpieczeniowej oraz dostarczenie kupującemu potwierdzenia zawarcia umowy. Kupujący staje się stroną ubezpieczoną. Ubezpieczyciel ma obowiązek uzyskania polisy w wiarygodnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Kupujący, w razie uszkodzenia ładunku, musi mieć możliwość skutecznego dochodzenia prawa do odszkodowania.

Zakres ubezpieczenia CIP

Ubezpieczenie powinno uwzględnić ryzyko, związane z transportem ładunku i określone w zawartej umowie. W razie braku takiego ustalenia, ubezpieczenie musi pokryć koszt towaru i dodatkowe 10% wartości zawartej umowy. Takie ustalenia, dotyczące podstawowego wyrównania powstałej szkody, przyjął Instytut Klauzul Ładunkowych, na podstawie opinii Instytutu Londyńskich Ubezpieczycieli.

Incoterms nie zawiera sugestii, która strona ma dokonać ubezpieczenia ładunku i zapłacić składkę. Kupujący i sprzedający szczegóły zakupienia polisy ubezpieczeniowej ustalają miedzy sobą, w czasie opracowania umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *